شروع فعالیت ارائه خدمات با شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت توانست در مناقصه ارائه خدمات گاز ترش به کارفرمایی شرکت فلات قاره ایران حائز رتبه اول شده و ارائه خدمات در مناطق فروزان، نفتی و گازی قشم، هنگام و بهرگانسر را آغاز نمود.

ادامه مطلب