گواهی نامه ها:

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت ضمن برقراری سیستم مدیریت یکپارچه، گواهی نامه های خود شامل ISO9001:2015 و ISO14001:2015 و ISO29001:2020 و  ISO45001:2018 و  IMS را تمدید نموده و همچنین اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری،عضویت اتاق و اخذ کارت بازرگانی،تایید حضور در وندورلیست وزارت نفت را داراست.

فهرست