یونیت H2S
  • یونیت سرویس مقابله با گاز H2S (کانکس و کانتین)
  • دارای اتاق های مجزای اداری و کارگاهی
فهرست