نفرات کلیدی سازمان در واقع تمامی نفرات شرکت در بخش های ستادی و عملیاتی می باشند که بی شک با همکاری هر دو بخش و حضور نیروهای مستعد خصوصا در فعالیت های عملیاتی سازمانی یکپارچه را با هدف گذاری کار تیمی شکل داده ایم .

در ذیل اسامی مدیران فعلی شرکت بشرح ذیل میباشد :

🔻 مدیر عامل : اصغر پارسا (دکتری صنایع)

🔻 مدیر پروژه : مهیار میر باقری (کارشناسی ارشد نفت)

🔻 مشاور حقوقی : وحید فرجاد (دکتری حقوق)

🔻 مدیر QHSE : حسین متقی (دکتری ایمنی)

🔻 مدیر کنترل پروژه و برنامه ریزی : حسین اریا دوست (کارشناس ارشد صنایع)

🔻 مدیر نگهداری و تعمیرات : امیر حسین نفیسی (کارشناس ارشد برق)

🔻 مدیر عملیات : محمد صادقی (کارشناس الکترونیک)

🔻 مشاور مالی و بیمه : مهدی سلطانی (ارشد مالی)