🔻 پروژه سرویس ایمنی مقابله با گاز ترش در پروژه های بهره برداری نفت فلات قاره ایران با ظرفیت ۶ یونیت در مناطق نفتی و گازی قشم، هنگام، سکوهای منطقه فروزان و بهرگانسر در سال 1400 و 1401

🔻 پروژه سرویس ایمنی مقابله با گاز ترش در پروژه های فروزان با ظرفیت ۲ یونیت دریایی سوپر ریگ و یک ست تست و یک ست شناور به کارفرمایی شرکت خدمات حفاری پترو پارس در سال های 1400؛ 1401 و 1402

🔻 پروژه سرویس ایمنی مقابله با گاز ترش در پروژه های حفاری نفت فلات قاره ایران با ظرفیت تامین ۵ یونیت دریایی در دکل هایی نظیر سحر ۱ و ۲، مورب؛ Dci, پارادایس در سال های 1402، 1403 و 1404

🔻 پروژه سرویس ایمنی مقابله با گاز ترش در پروژه های بهره برداری نفت فلات قاره ایران با فعالیت ۶ یونیت خشکی و دریایی در سال 1402، 1403 و 1404

🔻 پروژه سرویس ایمنی مقابله با گاز ترش در میدان نفتی چشمه خوش جهت دو دکل حفاری به کارفرمایی شرکت خدمات حفاری پتروپارس در سال 1402

🔻 پروژه سرویس ایمنی مقابله با گاز ترش در پروژه های تعمیرات سکوهای بهره برداری به کارفرمایی شرکت پتروصنعت خاورمیانه در سال 1399 و 1400

🔻 پروژه سرویس ایمنی مقابله با گاز ترش در شناورهای مستقر در خلیج فارس به جهت راه اندازی سکو به کارفرمایی شرکت پترو فراساحل در سال 1399 و 1400

🔻 پروژه سرویس ایمنی مقابله با گاز ترش در پروژه های عملیات تست در مناطق سپهر و جفیر به کارفرمایی شرکت پتروآسماری در سال 1401 و 1402

🔻 پروژه سرویس حفاری گاز ترش در دو دمل دریایی و یک دکل خشکی به کارفرمایی شرکت دریلینگ سرویسز در سال های 1399 ، 1400 و 1401

🔻 پروژه سرویس ایمنی مقابله با گاز ترش مقابله با گاز ترش در 12 دکل خشکی شرکت ملی حفاری ایران در مناطق آزادگان و کیش از سال 1402 به مدت 2 سال

🔻 پروژه سرویس ایمنی مقابله با گاز ترش مقابله با گاز ترش در 4 دکل خشکی شرکت عملیات اکتشافات نفت در از سال 1402 به مدت 2 سال