شرکت توسعه صنعت نفت و گاز توانسته با حضور در لیست بلند وزارت نفت و اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری و برخورداری از سیستم مدیریت یکپارچه و استاندارد های کسب شده عملیات خود را به بهترین شکل و مطلوبیت به سر انجام برساند