گاز سنج ثابت بهمراه کنترل پنل 8 و 16 کانال :

  •  قابلیت سنجش گاز بهمراه نمایشگر بر روی گازسنج ثابت
  • کنترل پنل لمسی با قابلیت اتصال 8 الی 16 دتکتور ثابت
  • اتصال کابلی کنترل پنل و دتکتور بدون خطا
  • قابلیت کالیبراسیون و کارکرد ساده
  • دارای آالرم و فالشر بر روی کنترل پنل
  • قابلیت اتصال آالرم به هر دتکتور بصورت جداگانه
  • ضد انفجار
  • قابلیت رویت آخرین گزارشات سنجش گاز
  • دارای چراغ های سه گانه برای عالئم هشدار دهنده

Henan Bosean Electronic Technology Co., Ltd. - Laser Range Finder ...Henan Bosean Electronic Technology Co., Ltd. - Laser Range Finder ...

فهرست