شرکت سوشیانت با حضور در وندورلیست بسیاری از کارفرمایان دولتی و خصوصی در لیست بلند وزارت نفت نیز حضور داشته که در ذیل به عناوین برخی از شرکت های کارفرمایی پرداخته ایم .