شرکت سوشیانت با حضور بیش از 60 نیروی مستقیم و 100 نیروی مستقیم و غیر مستقیم در نظر دارد در پایان سال 1402 ضمن توسعه فعالیت ها تعداد نیروهای انسانی خود را افزایش دهد . در ذیل چارت جاری و فعال شرکت سوشیانت را مشاهده می نمایید :