نیازمندی به همکارهای جدید در شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت را در ذیل مشاهده میفرمایید :

لطفا رزومه های خود را به با آدرس Info@Soshiyantcompany.com ارسال فرمایید .

🔻 شهریور 1402 : جذب رئیس واحد بازاریابی و توسعه با سابقه حداقل 5 سال در صنعت نفت و گاز

🔻 مرداد 1402 : جذب مدیر سرویس مقابله با گاز H2S با سابقه 10 سال فعالیت

🔻 خرداد 1402 : جذب کارشناس حسابداری و کارشناس کنترل پروژه با سابقه حداقل 2 سال

🔻 اردیبهشت 1402 : جذب سوپروایزر سرویس مقابله با گاز H2S با حداقل 5 سال سابقه فعالیت

🔻 مهر 1402 : جذب مدیر بازاریابی و مدیر پروژه