دستگاه تنفسی 3 لیتری برند Kaen & YSE:

 دارای باکس
 دارای line Work جهت اتصال به سیستم ذخیره هوا
 سیلندر 3 لیتری و ظرفیت کاری 51 دقیقه مداوم
 دارای ماسک تمام صورت با 4 و 1 بند
 دارای دیمندولو طرح دراگر
 در دو طرح قرارگیری بغل پا و کوله ای
 وزن تقریبی 3 کیلوگرم با کلیه متعلقات
 دارای گیج نمایشگر فشار
 دارای قابلیت نصب ماسک رادیویی

Dräger Safety PAS Colt SCBA | Breathing Apparatus | Rockall Safetyدستگاه تنفسی

فهرست