شرکت سوشیانت با بهره گیری از خط مشی سازمانی سعی نموده اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را به نتیجه برساند .