شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت اولین گام خود را در تامین تجهیزات برداشت و با نگاه ویژه در حوزه تجهیزات برداشت و با نگاه ویژه در حوزه تجهیزات ایمنی و تجهیزات مرتبط با سرویس مقابله با گاز توانسته با بیش از 40 کارفرمای داخلی همکاری داشته و با در دست داشتن بیش از 10 نمایندگی انحصاری فعالیتی گسترده را در این حوزه را بثمر نشانده است .

17 یونیت ملکی سوشیانت